Privacybeleid

(Privacy Policy)

Dit is het Privacybeleid van Puggle Pop (hierna "Pugglepop").

Pugglepop vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening(EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 2 april 2021.

Pugglepop is een eenmanszaak uit Nederland met verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen.
De websites van Pugglepop zijn te vinden op pugglepop.com, pugglepop.nl en (hierna de “Websites”).

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Pugglepop.
Vestigingsadres: Kloosterwei 10, 2361XL, Warmond
E-mailadres: support@pugglepop.com
KvK-nummer: 81517866

2a. Betalingen: Ten behoeve van Pugglepop worden uw aankopen met een pinpas of creditcard afgewikkeld door onze payment provider Shopify Payments Inc. Bij Pugglepop kunt u op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij verwerkt worden is afhankelijk van de door u gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:

- Transactie.
- Gegevens die verband houden met uw betaalwijze.
- Een deel van het kaartnummer en de vervaldatum.
- Betaalwijze
- Locatie en tijd
- Land van herkomst van de betaalkaart.
- het IP-adres van uw apparaat.

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pugglepop om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pugglepop en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Pugglepop steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Pugglepop om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Pugglepop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Pugglepop hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

U kunt uw persoonsgegevens inzien, wissen en wijzigen (op verzoek).

Pugglepop kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Pugglepop en Pugglepop draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Pugglepop optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Pugglepop afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Pugglepop.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten.

Ook kan Pugglepop diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de betreffende bezorgdienst kunt u de privacyverklaring op de website van PostNL raadplegen. Ook andere partijen, zoals Shopify Inc, kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met Pugglepop.

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Pugglepop worden overgedragen aan een derde partij of kan Pugglepop fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Pugglepop zal u in een dergelijk geval vooraf informeren.

5a. Inzage, correctie en verwijdering: Als u wilt weten welke persoonsgegevens Pugglepop van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Pugglepop via support@pugglepop.com. U kunt ook verzoeken om wijziging, verwijdering of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Pugglepop zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

5b. Bezwaar: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via support@pugglepop.com. In de e-mails of andere berichten die Pugglepop stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

5c. Beperking verwerking : Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Pugglepop verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pugglepop, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar support@pugglepop.com.

5d. Gegevensoverdraagbaarheid: Indien de verwerking van persoonsgegevens door Pugglepop berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Pugglepop heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

5e. Intrekken toestemming: Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5f. Klacht: Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Pugglepop, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen, en ook cookies en scripts van derde partijen (hierna technologieën). Pugglepop heeft geen zeggenschap over de websites, cookies, en scripts van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze technologieën van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Deze privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Pugglepop zijn verkregen. Pugglepop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) technologieën van derden.

Voor vragen of opmerkingen over deze privacy statement kunt u contact opnemen met Pugglepop Klantenservice via support@pugglepop.com.

Of met onze Functionaris Gegevensbescherming via gdpr@pugglepop.com.